Polskie Miasta Smogu: Poznań

Udostępnij

Czy smog szkodzi? Pytanie powinno raczej brzmieć – jak bardzo i komu w jakim stopniu szkodzi? Smog zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze, a jak wskazują dane Unii Europejskiej, co roku w Polsce właśnie z powodu smogu umiera ponad 40 tysięcy osób.

 

Wpływ smogu na zdrowie

Objawy natychmiastowe, jakie możemy odczuwać wskutek smogu to m.in.: pogorszenie samopoczucia, dolegliwości i infekcje ze strony układu oddechowego. Długotrwałe narażanie organizmu na szkodliwe działanie smogu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, chorób układu naczyniowo-sercowego, oddechowego i odpornościowego. Za szczególnie groźny dla zdrowia człowieka uznawany jest benzo(a)piren, czyli rakotwórczy związek chemiczny.

Smog w Polsce – skala jakości powietrza

W Polsce mierzy się stężenie siedmiu substancji w powietrzu, należą do nich:

 • pył zawieszony PM10
 • pył zawieszony PM2,5
 • dwutlenek siarki (SO2)
 • dwutlenek azotu (NO2)
 • tlenek węgla (CO)
 • benzen (C6H6)
 • ozon (O3)

Bazując na wynikach poszczególnych pomiarów oblicza się tzw. Polski Indeks Jakości Powietrza, wyrażany za pomocą sześciostopniowej skali. Innymi słowy, stan powietrza może być więc: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły bądź bardzo zły.

Smog w Poznaniu a uchwała antysmogowa

W maju 2018 roku w Poznaniu przyjęto uchwałę antysmogową, celem której jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Poznania, Kalisza i całej Wielkopolski. Osoby nieprzestrzegające przepisów powinny liczyć się z kontrolami i karami. Zapisy uchwały wyraźnie określają zakaz stosowania paliw najgorszej jakości – w tym miałów, węgla brunatnego czy flotokoncentratu, zaleca się również wymianę starych systemów grzewczych na piece nowszej generacji.

smog w Poznaniu a komunikacja

Smog w Poznaniu a bezpłatna komunikacja

Zgodnie z obowiązującymi w Poznaniu przepisami, w sytuacji, gdy średnie dobowe stężenie pyłem PM10 wynosi 200 µg/m3, następnego dnia komunikacja miejska jest bezpłatna.

Stacje pomiarowe w Poznaniu:

 • Poznań-Polanka, ul. Polanka 24 (automatyczna, manualna)
 • Poznań-Dąbrowskiego, ul. H. Dąbrowskiego 169 (automatyczna)
 • Poznań-Chwiałkowskiego, ul. Chwiałkowskiego 34a (manualna)
 • Poznań-Szymanowskiego, ul. Szymanowskiego 17 (manualna)

Automatyczny monitoring powietrza

Polega na zastosowaniu ciągu analizatorów gazowych, selektywnych względem danego rodzaju zanieczyszczeń. Do urządzenia doprowadzane jest powietrze atmosferyczne, które kolejno poddawane jest analizie, mającej na celu wykrycie i określenie poziomu stężenia konkretnych zanieczyszczeń. Pomiar próbek pobierany jest w sposób nieprzerwany, a dzięki bezpośredniej analizie wyniki pomiarowe otrzymywane są na bieżąco.

Manualny monitoring powietrza

Ten rodzaj pomiarów wykorzystuje tzw. aspiratory, w których dochodzi do wyodrębnienia zanieczyszczeń przy pomocy filtrów lub płuczek absorbujących konkretne substancje. Tak przygotowane próbki trafiają do laboratorium, gdzie poddawane są obróbce przy użyciu technik analitycznych. Ze względu na konieczność prowadzenia analizy laboratoryjnej, czas oczekiwania na wyniki pomiarów pobranych tą metodą jest znacznie dłuższy.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz